INICI
ACTUALITAT
L'ESCOLA
INFORMACIÓ I CURSOS
ALUMNES
SECRETARIA
INTRANET
CONTACTE I SITUACIÓ

 

L'Escola

L'Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles va començar la seva activitat el setembre de 2005, en els locals que L' Ajuntament de Banyoles va cedir i que ocupem actualment, ubicats al número 155, 2n D-E del carrer de la Llibertad. L'EOI de Banyoles va ser creada per Decret GOV/139/2010, de 3 d’agost. L' Escola imparteix Anglès, de primer a cinquè, i Francès, de primer a tercer. Les Escoles Oficials d'idiomes són centres públics destinats a l'aprenentatge de les llengües per a persones adultes. La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament dels següents aspecte:

  • la capacitat de l'alumnat en l' ús efectiu de l'idioma objecte d'estudi com a vehicle de comunicació general
  • el reconeixement i el respecte a la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els pobles

 

Altres EOI de Catalunya

Altres EOI d'Espanya
 


 

Normativa

Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns a adults, a nivell no universitari en règim oficial . Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s'inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per a l'àmbit de Catalunya.
  • Instruccions d'inici de curs per a l'organització i funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes

Curriculum EOI

 


 

Marc Europeu Comú de Referència

El pla d'estudis a les EOI s'estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d'idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d'Europa.

Marc Europeu Comú de Referència

 


 

Certificats oficials

Les escoles oficials d'idiomes gestionen i administren les proves per a l'obtenció de quatre certificats oficials:
 

  • - Certificat de Nivell Bàsic. A2.- (2n, només en règim oficial).
  • - Certificat de Nivell Intermedi . B1.-(3r, en règim oficial i lliure).
  • - Certificat de Nivell Avançat. B2.- (5è, en règim oficial i lliure).
  • - Certificat de Nivell C1. Curs 2017-2018: Informació curs C1   informació calendari

  Certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

        Taules d'equivalències

     
 

   
Links relacionats
Certificats Oficials

   
Arxius relacionats