INICI
ACTUALITAT
L'ESCOLA
INFORMACIÓ I CURSOS
ALUMNES
SECRETARIA
INTRANET
CONTACTE I SITUACIÓ

 

Normativa de l'alumnat

 

Requisits per ingressar com alumne

Per ingressar com alumne-a a l'Escola, tant en règim oficial com lliure:

 • D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum,per accedir als ensenyaments d’idiomes és requisit tenir setze anys complerts en l’any natural en què es comencin els estudis.
 • També poden accedir-hi els i les majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que estan cursant en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • El títol de batxiller habilita per accedir directament als ensenyaments de nivell intermedi de l’idioma cursat com a primera llengua estrangera en el batxillerat.
 • L’alumnat que acrediti el domini de competències suficients en un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi o avançat, de conformitat amb els procediments que estableixi el Departament d’Ensneyament. No obstant això, la ubicació directa de l’alumnat en un curs determinat a través d’aquests procediments no suposa el reconeixement acadèmic d’haver superat els cursos anteriors, ni l’obtenció dels certificats de nivell corresponents.

 

Oficialitat de l'alumnat

 • D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat-, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Si un/a alumne/a no es presenta a l'examen final de juny NO perd l'oficialitat i el curs següent es podrà matricular sense fer sorteig, com alumne/a ja oficial.
 • Un/a alumne/a oficial no es pot matricular com a alumne/a lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.
 • Si un/a alumne/a suspèn al juny ha de repetir curs, si no ha esgotat les convocatòries.
 • El test de nivell de setembre no serveix per passar de curs, només per entrar a l'EOI com a alumne oficial.

 

Avaluació, assistència a classe i atenció de l'alumnat

 • L'assistència regular a classe és obligatòria per un bon aprofitament del curs.
 • L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat oficial serà contínua i sistemàtica.
 • En cas d'absències superiors al 35 % del temps lectiu, l'alumne/a no podrà ser avaluat de forma continua i només podrà presentar-se a la prova final.
 • Cada professor/a té, així com el Director i Secretari del centre, una hora d'atenció a l'alumnat.

 

Anul·lació de convocatòria

 • L'alumnat només pot fer 2 anul·lacions durant els 5 cursos acadèmics.
 • L'anul·lació de convocatòria suposa la pèrdua del dret d'assistir a classe, i la de l'import de la matrícula.
 • Els models de sol·licitud es poden trobar a Secretaria i al menú secretaria d'aquesta pàgina web.
 • Termini de sol·licitud: fins el darrer dia lectiu del mes de desembre (horari de secretaria)

 

Gestió online

 • Aquest aplicatiu permet a l'alumnat oficial consultar notes, faltes d'assistència, expedient acadèmic i formalitzar la matrícula online.

Accès a gestió on line

 

Consell escolar

El Consell Escolar es va constituir el dia 22 de desembre de 2017 i està format per:

 • Presidenta: Iolanda Ribot
 • Secretària: Patricia Ferrando
 • Representants Sector Professorat: Joan Rafel, Susanna Padrosa i Sílvia Morera
 • Representants Sector Alumnat: Josefina Salvó i Agustí Pujol
 • Representant de l'Ajuntament de Banyoles: Ester Busquets
 • Representant de PAS: Manel Mesas

 

Carnet estudiant

El carnet és vàlid com qualsevol altre carnet d'estudiant i es poden obtenir descomptes a museus, entitats culturals, teatre i altres, sempre i quan aquestes entitats l'acceptin.També és vàlid a l'estranger. Cal portar el carnet omplert i amb la foto i segellar-lo al centre.

Imprimir

     
Links relacionats

     
Arxius relacionats