INICI
ACTUALITAT
L'ESCOLA
INFORMACIÓ I CURSOS
ALUMNES
SECRETARIA
INTRANET
CONTACTE I SITUACIÓ

 

Antics Alumnes

Per tal d'agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, l’alumnat  farà la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les pautes i calendari.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9h del dia que s’indica al calendari , sense tancar l'anterior franja..

L’aplicatiu proporcionarà la carta de pagament de l’import de la matrícula i la d’aportació per material i activitats, que s’haurà de fer efectiu a La Caixa en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest  període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat  de dia i d'horari respecte als que ja ho hagin fet.

Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l 'alumne l'haurà de resoldre els dies de juliol que s'indiquen al calendari, presencialment a l'escola.

Els alumnes que es matriculin durant el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola en els terminis establerts durant el mes de juliol . La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 Taxes i preus pùblics 2017-2018    

Preus públics per a 1r, 2n i C1 ( Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)

 • Matrícula oficial 275e + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 357,50€ + 30,00€*
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 495,00€ + 30,00€*
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 30,00€
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
 •                Consultar altres bonificacions i exempcions

Taxes oficials per a 3r, 4t i 5è (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)

 • Matrícula oficial: 286,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 371,80€ + 30,00€*
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 514,80€ + 30,00€*
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial : 50% de descompte + 30, 00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
 •           Consultar altres bonificacions i exempcions

        *30,00€ d'aportació de l'alumnat per a poder gaudir de:

 •          totes les activitats complementàries (conferències, xerrades, ajuts a sortides..)
 •          material complementari (fotocòpies, prèstec..).

Nous alumnes

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a qualsevol EOI. Es fa telemàticament a través del web o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • *Els que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Banyoles.
 • *Els que comencen un altre idioma.
 • *Els que han perdut l’oficialitat.
 • *Els que provenen d’una altra EOI o alumnes lliures que volen ser oficials.

Preinscripció directa a un curs:

A primer: persones que no tenen coneixements de l'idioma o es vol començar des de zero.

A segon, tercer, quart o cinquè: persones que disposen d'un certificat de l'idioma segons la taula d'excempcions que es detallen a l'aplicació de la preinscripció.

A C1: Tots els alumnes que vulguin fer C1 han de fer preinscripció.

Han de fer prova d'ordre:

Tots els alumnes que han fet preinscripció, excepte els alumnes que hagin aprovat el Certificat de nivell Avançat en una EOI durant el mateix any.

Més informació

Cal presentar els certificats de l'idioma que eximeixen de fer el test de nivell al centre a les dates establertes.

Preinscripció al test de nivell:

Les persones que ja tenen coneixements de la llengua estrangera, però que no disposen de cap certificat dels que detallen a l'aplicació de la preinscripció. En aquest cas, s'haurà de venir el dia assenyalat a fer el test.

 Documentació per a la preinscripció: DNI o Passaport.

Fer la :  Preinscripció

El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic . Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova .S'haurà de consultar a l'aplicatiu de preinscripció  si ha estat admès per a fer el test de nivell i en cas afirmatiu consultar quin dia i quina hora es fa el test a l'Escola. Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places. La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preincripció. Els resultats es publiquen a l'aplicatiu de preinscripció.

Una vegada assignat el nivell , s'ha d'escollir horari, pas previ i necessari per al sorteig de places. En cas de no haver escollit horari, es quedarà fora del procés d'adjudicació. Finalment, s'ha de consultar si s'ha obtingut plaça per fer la matrícula de nou alumne.

La preinscripció i matrícula es fan telemàticament seguint les pautes i calendari

Per consultar la Taula d'exempcions del test de nivell d'anglès i de francès cal clicar Preinscripció i al final del document trobareu la taula.

Documentació per al test de nivell: DNI o Passaport, original -  Horaris test de Nivell: consultar a la pàgina web del centre

Documentació per poder realitzar la matrícula:

 • DNI, NIE o Passaport original i fotocòpia.
 • Certificació per l'exempció del test de nivell, original i fotocòcia  ( si s'escau).
 • Document acreditatiu per reducció o exempció de taxes i preus públics, original i fotocòpia ( si s'escau).
 • Els menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma s'ha cursat a l'ESO com a primera llengua estrangera, original i fotocòpia.

 

 


 

Horaris Test de Nivell

Consultar a la pàgina inicial

 

 


 

Gestions administratives

Autorització

En cas de no poder venir personalment a recollir els certificat de Nivell Bàsic, Intermedi o Avançat, pot venir una altra persona amb l'autorització signada.

Veure Arxius Relacionats a la dreta.

 • Canvis d'horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial, no s’admetran canvis en l’horari assignat, si no és per causes degudament justificades.

L’imprès de sol·licitud ha d’anar sempre acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia de matrícula) i justificants (certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.)

El període de presentació de canvi d'horari és durant la primera quinzena d'octubre

Al finalitzar el termini la direcció resoldrà totes les sol·licituds i farà arribar la resolució a l'interessat.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

 • Convocatòria addicional

En casos excepcionals a valorar , la direcció podrà autoritzar la repetició d'un curs més en règim oficial presencial.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell (Bàsic, Intermèdi o Avançat). El termini de sol·licitud serà durant la primera quinzena de juliol.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

 • Drets d'imatge  alumnat i menors

Al  formalitzar la  matrícula a l'Escola caldrà portar aquest imprès signat i entregar-lo a secretaria. L'alumnat menor d'edat  haurà de portar aquest imprès signat per pare/mare o tutor/a legal.

 • Instància general

Aquest model d'instàncies vàlid per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

 • Justificant de faltes, menors

L'alumnat menor d'edat ha de justificar les faltes d'assistència amb l'imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat per pare/mare o tutor/a legal.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

 • Renúncia de convocatòria

L’alumne/a oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació a un idioma fins el dia 30 del mes de novembre  (horari de secretaria).

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.                                                                  

Els curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

 • Sol·licitud de certificat

 Nivell Bàsic i Intermedi : es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell.

Es poden recollir a la secretaria de l'escola a partir de la segona quinzena de juliol

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols.

Si no és possible venir personalment, es pot autoritzar una altra persona omplint el document d'autorització que trobareu al començament del llistat.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

Nivell Avançat

Els títols de Nivell Avançat del curs s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació (original i fotocòpia):

Documentació:

 • DNI, NIE o passaport
 • Imprès que us serà lliurat a secretaria (pot venir una altra persona en representació vostra sempre que sàpiga les vostres dades: nom i cognoms, adreça, data de naixement, municipi de naixement, etc.)
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental en vigència, si escau.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, si escau

Taxes d'expedició

Un cop feta la tramitació a l'EOI, l'import s’ha de fer efectiu a través de LA CAIXA i s’ha de retornar el resguard amb el justificant de pagament a l'escola.

 • Trasllat d'expedient

Trasllats d'expedients a altres EOIs

Entrades: Els alumnes procedents d’una altra escola que vulguin matricular-se a l’EOI Banyoles s'hauran de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça demanar el trasllat d'expedient a l'EOI d’origen.

Sortides: Els alumnes de l’EOI Banyoles que vulguin matricular-se en una altra EOI s’hauran de preinscriure a l'EOI de destí, fer el sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l'EOI de Banyoles.

 Trasllats de matrícula viva a altres EOIs

Entrades: Els alumnes matriculats a una altra EOI que vulguin traslladar-se a l’EOI de Banyoles, podran fer trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que hi hagi plaça vacant en el nivell i horari desitjat.

Sortides: Els alumnes de l’EOI de Banyoles que vulguin traslladar-se a una altra EOI podran sol·licitar un trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que l'escola de destinació ho autoritzi.          

 El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l'últim dia lectiu del mes de febrer. 

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre.

La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. l'EOI de destinació tramitarà d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.NOTA: No es podrà tenir més d'un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l'anul·lació d'ambdós expedients.

Veure Arxius Relacionats  a la dreta

 

 

 

 

 
Calendaris de Matrícules
 • Matrícules Oficials 17-18
 • Preinscripció i Matrícula setembre 2017
 • Canvi d'horari
  Sol·licitud convocatòria adiccional
  Drets d'imatges alumnat i menors
  Justificant de faltes, menors
  Renúncia de convocatòria
  Sol·licitud de certificat
  Sol·licitud de trasllat
  Instància EOI Banyoles
  Sol·licitud de trasllat d'expedient
  Autorització per recollir un títol