Normativa de l'alumnat

Requisits per ingressar com a alumne

Per ingressar com a alumne-a a l'escola, tant en règim oficial com lliure:

 • D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, per accedir als ensenyaments d’idiomes és requisit tenir setze anys complerts en l’any natural en què es comencin els estudis.
 • També poden accedir-hi els i les majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que estan cursant en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • L’alumnat que acrediti el domini de competències suficients en un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi o avançat, de conformitat amb els procediments que estableixi el Departament d’Ensneyament. No obstant això, la ubicació directa de l’alumnat en un curs determinat a través d’aquests procediments no suposa el reconeixement acadèmic d’haver superat els cursos anteriors, ni l’obtenció dels certificats de nivell corresponents.

Oficialitat de l'alumnat

 • D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat-, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Si un/a alumne/a no es presenta a l'examen final de juny NO perd l'oficialitat i el curs següent es podrà matricular sense fer sorteig, com alumne/a ja oficial.
 • Un/a alumne/a oficial no es pot matricular com a alumne/a lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.
 • Si un/a alumne/a suspèn al juny ha de repetir curs, si no ha esgotat les convocatòries.
 • El test de nivell de setembre no serveix per passar de curs, només per entrar a l'EOI com a alumne oficial.

Avaluació, assistència a classe i atenció de l'alumnat

 • L'assistència regular a classe és obligatòria per un bon aprofitament del curs.
 • L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat oficial serà contínua i sistemàtica.
 • En cas d'absències superiors al 35 % del temps lectiu, l'alumne/a no podrà ser avaluat de forma continua i només podrà presentar-se a la prova final.
 • Cada professor/a té, així com el Director i Secretari del centre, una hora d'atenció a l'alumnat.

 

Gestió online

Aquest aplicatiu permet a l'alumnat oficial consultar notes, faltes d'assistència, expedient acadèmic i formalitzar la matrícula online.

Carnet estudiant

El carnet és vàlid com qualsevol altre carnet d'estudiant i es poden obtenir descomptes a museus, entitats culturals, teatre i altres, sempre i quan aquestes entitats l'acceptin.També és vàlid a l'estranger. Cal portar el carnet omplert, amb la foto i segellar-lo al centre.

X