Normativa de l'alumnat

Requisits per accedir com a alumne/a

D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, per accedir com a alumne/a a l'escola, tant en règim oficial com lliure, cal:

- tenir com a mínim 16 anys complerts l’any natural en què es comencin els estudis;

- tenir com a mínim 14 anys si es vol estudiar un idioma diferent del que s'està cursant en l’educació secundària obligatòria (ESO) com a primera llengua estrangera.

L’alumnat que acrediti el domini de competències suficients en un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs dels Nivells Bàsic (A1-A2), Intermedi (B1-B2.1-B2.2) o Avançat (C1-C2.1-C2.2), de conformitat amb els procediments que estableixi el Departament d’Ensenyament. No obstant això, la ubicació directa de l’alumnat en un curs determinat a través d’aquests procediments no suposa el reconeixement acadèmic d’haver superat els cursos anteriors, ni l’obtenció dels certificats de nivell corresponents.

Oficialitat de l'alumnat

D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, dins de cada nivell – Bàsic, Intermedi i Avançat-, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. Per a més informació sobre repetició de curs i convocatòria addicional, podeu consultar l'apartat `Permanència en els estudis´ dins Secretaria d'aquesta pàgina web o bé clicant aquí.

- En cas de no presentar-se a l'examen final de juny, NO es perd l'oficialitat i el curs següent es podrà matricular com a `antic alumnat´.

- L'alumnat oficial no es pot matricular com a lliure del mateix idioma durant el mateix any acadèmic.

- Si se suspèn el juny, s'ha de repetir curs, sempre i quan no s'hagin esgotat totes convocatòries.

- El test de nivell de setembre serveix per entrar a l'EOI com a alumne oficial, no per passar de curs.

Avaluació, assistència a classe i atenció de l'alumnat

- L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat oficial serà contínua i sistemàtica.
- L'assistència regular a classe és obligatòria per a un bon aprofitament del curs. En cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumnat no podrà ser avaluat de forma contínua i només podrà presentar-se a la prova final.
- El professorat té, així com la Directora i el Secretari del centre, una hora d'atenció a l'alumnat.

Estudis de Batxillerat i estudis a l'EOI

Convalidacions de matèries del Batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI:

Els alumnes que cursen Batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una Escola Oficial d'Idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

a) es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre;

b) es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne/a el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General d'Educació Secundària i el Batxillerat abans del 31 d'octubre del curs escolar corresponent. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI.

Gestió en línia

Aquest aplicatiu permet a l'alumnat oficial consultar notes, faltes d'assistència, expedient acadèmic i formalitzar la matrícula en línia.

Programa PIA+

El Programa PIA+ 2021-22 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC per als nivells següents:

  • - B2.1, B2.2, C1 i C2 per a anglès en una EOI
  • - Tots els nivells per a francès, alemany, italià, àrab, rus i xinès en una EOI
  • - B1, B2.1 i B2.2 per a anglès a l'IOC
  • - Tots els nivell per a alemany a l'IOC

El requisit per poder participar en el Programa PIA+ és disposar d'un correu xtec i ser docent actiu en un d'aquests llocs:

  • - centre públic, concertat o municipal
  • - Serveis Territorials, Consorci d'Educació de Barcelona o Serveis Centrals del Departament d'Educació
  • - Cos de la Inspecció Educativa

El Programa PIA+ també és aplicable per a la modalitat de Matrícula d'actualització a les EOI.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Carnet estudiant

Amb el carnet d'estudiant de l'escola es poden obtenir descomptes a museus, entitats culturals, teatres i altres, sempre i quan aquestes entitats l'acceptin.També és vàlid a l'estranger. Cal portar el carnet omplert, amb la foto i segellar-lo al centre.

X