Normativa de l'alumnat

Requisits per ingressar com a alumne/a

Per ingressar com a alumne-a a l'escola, tant en règim oficial com lliure:

- D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, per accedir als ensenyaments d’idiomes és requisit tenir setze anys complerts en l’any natural en què es comencin els estudis.

- També poden accedir-hi els i les majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que estan cursant en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

- L’alumnat que acrediti el domini de competències suficients en un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs dels Nivells Bàsic (A1-A2), Intermedi (B1-B2.1-B2) o Avançat (C1-C2.1-C2), de conformitat amb els procediments que estableixi el Departament d’Ensenyament. No obstant això, la ubicació directa de l’alumnat en un curs determinat a través d’aquests procediments no suposa el reconeixement acadèmic d’haver superat els cursos anteriors, ni l’obtenció dels certificats de nivell corresponents.

Oficialitat de l'alumnat

- D’acord amb el decret 4/2009 d’ordenació del currículum, dins de cada nivell – Bàsic, Intermedi i Avançat-, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. Per a més informació sobre repetició de curs i convocatòria addicional, podeu consultar l'apartat Secretaria d'aquesta pàgina web.

- Si un/a alumne/a no es presenta a l'examen final de juny NO perd l'oficialitat i el curs següent es podrà matricular sense fer sorteig, com alumne/a ja oficial.

- Un/a alumne/a oficial no es pot matricular com a alumne/a lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.

- Si un/a alumne/a suspèn al juny ha de repetir curs, si no ha esgotat les convocatòries.

- El test de nivell de setembre no serveix per passar de curs, només per entrar a l'EOI com a alumne oficial.

Avaluació, assistència a classe i atenció de l'alumnat

 

- L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat oficial serà contínua i sistemàtica.
- L'assistència regular a classe és obligatòria per a un bon aprofitament del curs. En cas d'absències superiors al 35 % del temps lectiu, l'alumne/a no podrà ser avaluat de forma contínua i només podrà presentar-se a la prova final.
- Cada professor/a té, així com la Directora i el Secretari del centre, una hora d'atenció a l'alumnat.

 

Estudis de Batxillerat i estudis a l'EOI

 

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI:

Els alumnes que cursen batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estangera en una Escola Oficial d'Idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

a) Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.

b) Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne/a el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General d'Educació Secundària i el Batxillerat abans del 31 d'octubre del curs escolar corresponent. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI.

Gestió online

Aquest aplicatiu permet a l'alumnat oficial consultar notes, faltes d'assistència, expedient acadèmic i formalitzar la matrícula online.

Programa PIA+

El Programa PIA+ 2019-2020 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC. Enllaç a més informació.

Carnet estudiant

Amb el carnet d'estudiant de l'escola es poden obtenir descomptes a museus, entitats culturals, teatres i altres, sempre i quan aquestes entitats l'acceptin.També és vàlid a l'estranger. Cal portar el carnet omplert, amb la foto i segellar-lo al centre.

X