L'EOI

L'Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles va començar la seva activitat el setembre de 2005, en els locals que l'Ajuntament de Banyoles va cedir i que ocupem actualment, ubicats al C/ Llibertat,  155, 2n D-E.

L'EOI de Banyoles va ser creada per Decret GOV/139/2010, de 3 d’agost i s'hi imparteix anglès (nivells d'A1 a C1) i també francès (nivells d'A1 a B1).

Programes

  • Programa de Certificació dels coneixements de llengües estrangeres
  • Programa FP & EOI together
  • Programa Tenim la paraula

Vols treballar en una EOI?

Si vols venir a treballar com a professor/a a una EOI, trobaràs tota la informació en aquest enllaç.

També clicant aquí podràs veure les titulacions que permeten impartir els ensenyaments d'idiomes a les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar al servei de personal docent del ST de Girona:

docentsec_gir.educacio@gencat.cat

Normativa - Qui som?

Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics destinats a l'aprenentatge de idiomes moderns per a persones adultes, a nivell no universitari i en règim oficial. La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament dels següents aspectes:

  • la capacitat de l'alumnat en l' ús efectiu de l'idioma objecte d'estudi com a vehicle de comunicació general
  • el reconeixement i el respecte a la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els pobles

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s'inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per a l'àmbit de Catalunya
  • Instruccions d'inici de curs per a l'organització i funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes.

Marc Europeu Comú de Referència

El pla d'estudis a les EOI s'estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d'idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d'Europa.

Certificats oficials

L'Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles gestiona i administra les proves per a l'obtenció de quatre certificats oficials:

- Certificat del Nivell Bàsic A2 d'anglès i francès              (règim oficial)
- Certificat del Nivell Intermedi B1 d'anglès i francès      (règim oficial i lliure)
- Certificat del Nivell Intermedi B2 d'anglès                      (règim oficial i lliure)
- Certificat del Nivell Avançat C1 d'anglès                          (règim oficial)

Altres Escoles Oficials d'Idiomes també gestionen i administren les proves per a l'obtenció de:

- Certificat del Nivell Avançat C2 d'anglès                          (règim oficial)

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres (alumnat lliure)

La finalitat d'aquest programa, creat pel Departament d'Educació, és fomentar en els centres participants la certificació dels coneixements de llengua estrangera adquirits pels alumnes de determinats ensenyaments amb el suport de les Escoles Oficials d'Idiomes. Es pretén afavorir el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Les llengües estrangeres són anglès, francès, alemany i italià en els nivells B1 i B2.

L'EOI Banyoles és el centre de referència del Pla de l'Estany. Podreu trobar més informació clicant aquí.

Certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres

Organigrama

Directora: Iolanda Ribot
Secretari: Joan Rafel

Consell Escolar

El Consell Escolar es va constituir el dia 15 de desembre de 2018 i està format per:

Presidenta: Iolanda Ribot
Secretari: Joan Rafel
Representants Sector Professorat: Mercè López, Claire Muñoz i Susanna Padrosa
Representants Sector Alumnat: Lluís Pou, Gala Protsak i Jordi Riera 
Representant de l'Ajuntament de Banyoles: Ester Busquets
Representant del PAS: Manel Mesas

X