L'EOI

L'Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles va començar la seva activitat el setembre de 2005, en els locals que l'Ajuntament de Banyoles va cedir i que ocupem actualment, ubicats al C/ Llibertat,  155, 2n D-E.
L'EOI de Banyoles va ser creada per Decret GOV/139/2010, de 3 d’agost i s'hi imparteix anglès (nivells A1 a C1) i també francès (nivells A1 a B1).

Normativa - Qui som?

Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics destinats a l'aprenentatge de idiomes moderns per a persones adultes, a nivell no universitari i en règim oficial. La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament dels següents aspectes:

  • la capacitat de l'alumnat en l' ús efectiu de l'idioma objecte d'estudi com a vehicle de comunicació general
  • el reconeixement i el respecte a la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els pobles

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s'inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per a l'àmbit de Catalunya
  • Instruccions d'inici de curs per a l'organització i funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes.

Marc Europeu Comú de Referència

El pla d'estudis a les EOI s'estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d'idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d'Europa.

Certificats oficials

L'Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles gestiona i administra les proves per a l'obtenció de quatre certificats oficials:

- Certificat del Nivell Bàsic A2 - en règim oficial (anglès i francès)
- Certificat del Nivell Intermedi B1 - en règim oficial i lliure (anglès i francès)
- Certificat del Nivell Intermedi B2 - en règim oficial i lliure (anglès)
- Certificat del Nivell Avançat C1 - en règim oficial (anglès)

Altres Escoles Oficials d'Idiomes també gestionen i administren les proves per a l'obtenció de:

- Certificat del Nivell Avançat C2 - en règim oficial (anglès)

Certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

Organigrama

Directora: Iolanda Ribot
Secretari: Joan Rafel

Consell escolar

El Consell Escolar es va constituir el dia 13 de desembre de 2018 i està format per:

Presidenta: Iolanda Ribot
Secretària: Joan Rafel
Representants Sector Professorat: Maite Cortés, Annabel Fernández i Susanna Padrosa
Representants Sector Alumnat: Joaquím Camps, Miren Naranjo i Josefina Salvó
Representant de l'Ajuntament de Banyoles: Ester Busquets
Representant del PAS: Manel Mesas

X