Antics Alumnes

Els horaris publicats per al curs 2020-2021 es poden veure afectats i modificats en funció de l'evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19. Per això, estem preparant un Pla de contingència seguint les instruccions del Departament d'Educació i del de Sanitat.

L’EOI de Banyoles treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent de la situació sanitària i dels recursos del centre (espais, professorat, etc.), és possible que aquestes mesures impliquin que, per a alguns grups, el curs pugui dur-se a terme en una modalitat híbrida en la qual una part de la docència sigui telemàtica. Així mateix, es podrien produir canvis de professorat si la situació sanitària ho requerís.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.

Per tal d'agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, l’alumnat  farà la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les pautes i calendari.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9h del dia que s’indica al calendari , sense tancar l'anterior franja..

L’aplicatiu proporcionarà la carta de pagament de l’import de la matrícula i la d’aportació per material i activitats, que s’haurà de fer efectiu a CaixaBank en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest  període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat  de dia i d'horari respecte als que ja ho hagin fet.

Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l 'alumne l'haurà de resoldre els dies de juliol que s'indiquen al calendari, presencialment a l'escola.

Els alumnes que es matriculin durant el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola en els terminis establerts durant el mes de juliol . La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Nous alumnes

Els horaris publicats per al curs 2020-2021 es poden veure afectats i modificats en funció de l'evolució de la pandèmia provocada per la covid-19. Per això, estem preparant un Pla de contingència seguint les instruccions del Departament d'Educació i del de Sanitat.

L’EOI de Banyoles treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent de la situació sanitària i dels recursos del centre (espais, professorat, etc.), és possible que aquestes mesures impliquin que, per a alguns grups, el curs pugui dur-se a terme en una modalitat híbrida en la qual una part de la docència sigui telemàtica. Així mateix, es podrien produir canvis de professorat si la situació sanitària ho requerís.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a qualsevol EOI. Es fa telemàticament a través del web o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

- el que accedeix per primera vegada a l’EOI de Banyoles;
- el que comença un altre idioma;
- el que ha perdut l’oficialitat;
- el que prové d’una altra EOI o l'alumnat lliure que vol ser oficial.

Preinscripció directa a un curs:

https://www.eoidigital.com/eoicat/alumnes/principal.php?I=C

A1: persones que no tenen coneixements de l'idioma o volen començar des de zero.
A2, B1, B2.1, B2.2 o C1: persones que disposen d'un certificat de l'idioma segons la taula d'exempcions que es detallen a l'aplicació de la preinscripció. Cal presentar els certificats de l'idioma que eximeixen de fer el test de nivell al centre a les dates establertes.

Preinscripció al test de nivell:

Les persones que ja tenen coneixements de la llengua estrangera però que no disposen de cap certificat dels que es detallen a l'aplicació de la preinscripció, hauran de venir el dia assenyalat a fer el test.

Documentació per a la preinscripció: DNI o Passaport.

El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic. Una vegada feta la preinscripció, cal consultar al web si s'està admès i el dia i hora que es realitzarà la prova. Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places. 

Per al curs 2020-2021 la prova de test de nivell tindrà lloc el dia 7 de setembre en horari de tarda.

La durada aproximada de la prova és d'uns 90 minuts.

La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preinscripció. Els resultats es publiquen a l'aplicatiu de preinscripció.

Una vegada assignat el nivell, s'ha d'escollir horari, pas previ i necessari per al sorteig de places. En cas de no haver escollit horari, es quedarà fora del procés d'adjudicació. Finalment, s'ha de consultar si s'ha obtingut plaça per fer la matrícula de nou alumne.

La preinscripció i matrícula es fan telemàticament seguint les pautes i calendari

Documentació per al test de nivell: DNI o Passaport, original - Horaris test de Nivell: consulteu a la pàgina web del centre

Documentació per poder formalitzar la matrícula a l'escola:

DNI, NIE o Passaport original i fotocòpia.
Certificació per a l'exempció del test de nivell, original i fotocòpia (si s'escau).
Document acreditatiu per reducció o exempció de taxes i preus públics, original i fotocòpia (si s'escau).
Els menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma s'ha cursat a l'ESO com a primera llengua estrangera, original i fotocòpia.

Matrícula d'actualització

Vols tornar a l'EOI per actualitzar el teu nivell?

Si ja has fet i superat un curs a l'EOI, com a mínim fa dos anys, ara pots tornar a assistir al mateix curs o a un curs inferior.

Taxes i preus públics 2020-2021

Taxes oficials (nivells B1, B2.1 i B2.2) (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)

Matrícula: 286,00€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (primera vegada): 371,80€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (segona vegada): 514,80€ + 30,00€*

Preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2) (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)

Matrícula: 275€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (primera vegada): 357,50€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (segona vegada): 495,00€ + 30,00€* 

*30,00€ d'aportació de l'alumnat per poder gaudir de totes les activitats (conferències, xerrades, ajuts a sortides...) i material (fotocòpies, préstecs...) complementaris.

Beques del Departament d'Educació

Clicant aquí podreu consultar les diferents modalitats d'ajuts i beques de la Generalitat de Catalunya.

Beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)

Clicant aquí podreu consultar les beques que ofereix el MEFP dins la convocatòria general per a estudis postobligatoris.

X