Antic Alumnat

MATRÍCULA EN LÍNIA PER A L'ANTIC ALUMNAT PER AL CURS 2022-23

es pot consultar la informació a la nova web de l'EOI Banyoles clicant AQUÍ

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA EN LÍNIA PER A L'ANTIC ALUMNAT PER AL CURS 2021-22  (Procediment tancat)

Es consideren `antic alumnat´ les persones matriculades en un curs oficial a l'EOI Banyoles l'any acadèmic immediatament anterior. Tenen preferència per matricular-se en el curs següent.

Ja tenim publicat el calendari de matrícula per a l'antic alumnat. Cliqueu sobre `Calendari matrícules oficials 2021-22´. Caldrà fer-la per mitjà de l'aplicatiu `Gestió i matrícula en línia´.

preus (taxes i preus públics)

horaris (curs 2021-22)

Calendari de matrícula:

1 i 2 de juliol: alumnat apte que vol mantenir la mateixa franja horària

3 i 4 de juliol: alumnat apte que vol canviar la franja horària

5 i 6 de juliol: alumnat no apte, no presentat o que ha renunciat

Horaris per al curs 2021-22: els horaris es poden veure afectats i modificats en funció de l'evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19. Per això, estem modificant el Pla de contingència de l'escola seguint les darreres instruccions del Departament d'Educació i del de Sanitat. Aquest Pla es publicarà al setembre.

Presencialitat dels cursos: l’EOI de Banyoles treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent de la situació sanitària i dels recursos del centre (espais, professorat, etc.), és possible que aquestes mesures impliquin que, per a alguns grups, el curs pugui dur-se a terme en una modalitat híbrida en la qual una part de la docència sigui telemàtica.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.

Procés de matrícula: per tal d'agilitar la matrícula d’antics alumnes, l’alumnat  farà la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les pautes i calendari establerts. Caldrà entrar a la pàgina web de l’escola i clicar sobre l’enllaç a l’aplicatiu `Matrícula en línia´. Aquest aplicatiu s'obrirà cada nou termini a les 9h del dia que s’indica en el calendari, sense tancar l'anterior franja.

L’aplicatiu proporcionarà dues cartes de pagament: la que correspon a l’import de la matrícula i la dels serveis d'accés a la plataforma i material didàctics dels ensenyament d'idiomes. Aquestes dues quantitats s’hauran de fer efectiu a CaixaBank en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

L’alumnat que no es matriculi dins d’aquest  període del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d'horari respecte als que ja ho hagin fet.

Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l 'alumne l'haurà de resoldre presencialment a l'escola els dies de juliol que s'indiquen en el calendari.

L'alumnat que es matriculi durant el mes de juliol no podrà preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

Trasllat de matrícula: de manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials que hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen podran sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola en els terminis establerts durant el mes de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb les persones interessades per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, s'haurà de tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Nou alumnat

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA PER A NOU ALUMNAT PER AL CURS  2022-23

es pot consultar la informació a la nova web de l'EOI Banyoles clicant AQUÍ

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA PER A NOU ALUMNAT PER AL CURS  2021-22  (Procediment tancat)

Es considera `nou alumnat´ totes les persones que no estaven matriculades a l'EOI Banyoles durant el curs acadèmic immediatament anterior i d'aquell idioma.

La preinscripció comença a les 9.00h del dimarts 31 d'agost i fins les 14.00 h del divendres 3 de setembre. Cal fer-la per mitjà de l'aplicatiu `Preinscripció i matrícula en línia 2021-22´. 

preus (taxes i preus públics)

horaris del curs (2021-22)

Horaris per al curs 2021-22: els horaris es poden veure afectats i modificats en funció de l'evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19. Per això, hem preparat un Pla de contingència seguint les instruccions del Departament d'Educació i del de Sanitat. Podeu consultar el Pla d'organització de centre clicant aquí.

Presencialitat dels cursos: l’EOI de Banyoles treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent de la situació sanitària i dels recursos del centre (espais, professorat, etc.), és possible que aquestes mesures impliquin que, per a alguns grups, el curs pugui dur-se a terme en una modalitat híbrida en la qual una part de la docència sigui telemàtica.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.

Procés de preinscripció: la preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com a alumne nou a qualsevol EOI. Es fa telemàticament a través de la pàgina web (`Preinscripció i matrícula en línia 2021-22´) o presencialment a l'escola els dies indicats.

Es pot fer la preinscripció directament a un curs o la preinscripció sol·licitant un test de nivell.

(i) Preinscripció directa a un curs:

La preinscripció es podrà fer directament a un curs en dos casos:

a) per accedir a A1, si no es tenen coneixements de l'idioma o es vol començar des de zero;

b) per accedir a B1, B2.1, B2.2 o C1, sempre i quan es disposi d'un certificat de l'idioma segons la taula d'exempcions que es detallen a l'aplicació de la preinscripció. Caldrà presentar els certificats de l'idioma que eximeixen de fer el test de nivell a l'escola dins les dates establertes.

Es poden consultar les taules d'equivalències d'anglès clicant aquí i les de francès aquí.

(ii) Preinscripció sol·licitant un test de nivell:

Les persones que ja tenen coneixements de la llengua estrangera però no disposen de cap certificat dels que es detallen a l'aplicació de la preinscripció, hauran de fer un test de nivell.

Test de nivell: el test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.

El test de nivell d'anglès es fa telemàticament quan es formalitza la preinscripció o, si es prefereix, en un altre moment que el candidat desitgi sempre i quan sigui dins el període en què està oberta la preinscripció.

El test de nivell de francès es fa una vegada s'ha formalitzat la preinscripció.

En cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places es fa un sorteig.

La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preinscripció. Els resultats es publiquen a l'aplicatiu de preinscripció.

Una vegada assignat el nivell, s'ha d'escollir horari, pas previ i necessari per al sorteig de places. Si no s'ha escollit horari, es quedarà fora del procés d'adjudicació. Finalment, s'ha de consultar si s'ha obtingut plaça per fer la matrícula de nou alumne.

Documentació per poder fer el test de nivell (en cas que no estigui disponible fer-lo telemàticament):

DNI o Passaport original

Documentació per poder formalitzar la matrícula a l'escola:

DNI, NIE o Passaport original i fotocòpia
Certificació per a l'exempció del test de nivell, original i fotocòpia (si escau)
Document acreditatiu per reducció o exempció de taxes i preus públics, original i fotocòpia (si escau)
Els menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma s'ha cursat a l'ESO com a primera llengua estrangera, original i fotocòpia

Matrícula d'actualització

En cas d'haver fet i superat un curs a l'EOI, com a mínim fa dos anys des de la darrera matrícula, es pot tornar a assistir al mateix curs o a un curs inferior.

La sol·licitud per a la matrícula d'actualització s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió de l'antic i nou alumnat (finals de setembre), i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma que es demana. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, en cas de voler continuar.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l'expedient acadèmic de l'alumne/a és `no qualificat/ada´.

Taxes i preus públics

Es recomana consultar les bonificacions tant per taxes (nivells B1, B2,1 i B2.2) (Taxa pels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes) com per a preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2) (Ensenyaments d'idiomes), que poden arribar a ser del 100% de la matrícula.

Acumulació de bonificacions per a preus públics: La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l'acumulació d'aquestes bonificacions.

 

Taxes oficials (nivells B1, B2.1 i B2.2)

(establertes per ORDRE EDU/80/2020 d'11 de juny)

Matrícula: 288,90€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada): 375,60€ + 39,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada): 520,05€ + 54,00€*

 

 

 

Preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2)

(establerts per ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s'actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació)

Matrícula: 275,00€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada): 357,50€ + 39,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada): 495,00€ + 54,00€*

 

*30,00€ (preu públic) (preu pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes) (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Aquesta quantitat pot variar ja que queda subjecta a les bonificacions o penalitzacions (repetició de curs...) que s'apliquen als preus públics.

**Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

Beques

Beques del Departament d'Educació

Clicant aquí podreu consultar les diferents modalitats d'ajuts i beques de la Generalitat de Catalunya.

Beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)

Clicant aquí podreu consultar les beques que ofereix el MEFP dins la convocatòria general per a estudis postobligatoris.

X