Antics Alumnes

Per tal d'agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, l’alumnat  farà la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les pautes i calendari.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9h del dia que s’indica al calendari , sense tancar l'anterior franja..

L’aplicatiu proporcionarà la carta de pagament de l’import de la matrícula i la d’aportació per material i activitats, que s’haurà de fer efectiu a La Caixa en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest  període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat  de dia i d'horari respecte als que ja ho hagin fet.

Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l 'alumne l'haurà de resoldre els dies de juliol que s'indiquen al calendari, presencialment a l'escola.

Els alumnes que es matriculin durant el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola en els terminis establerts durant el mes de juliol . La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Nous alumnes

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a qualsevol EOI. Es fa telemàticament a través del web o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

*Els que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Banyoles.
*Els que comencen un altre idioma.
*Els que han perdut l’oficialitat.
*Els que provenen d’una altra EOI o alumnes lliures que volen ser oficials.

Preinscripció directa a un curs:

https://www.eoidigital.com/eoicat/alumnes/principal.php?I=C

Primer: persones que no tenen coneixements de l'idioma o es vol començar des de zero.
Segon, tercer, quart o cinquè: persones que disposen d'un certificat de l'idioma segons la taula d'exempcions que es detallen a l'aplicació de la preinscripció. Cal presentar els certificats de l'idioma que eximeixen de fer el test de nivell al centre a les dates establertes.

Preinscripció al test de nivell:

Les persones que ja tenen coneixements de la llengua estrangera, però que no disposen de cap certificat dels que detallen a l'aplicació de la preinscripció. En aquest cas, s'haurà de venir el dia assenyalat a fer el test.

Documentació per a la preinscripció: DNI o Passaport.

El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic . Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova .S'haurà de consultar a l'aplicatiu de preinscripció si ha estat admès per a fer el test de nivell i en cas afirmatiu consultar quin dia i quina hora es fa el test a l'Escola. Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places. La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preincripció. Els resultats es publiquen a l'aplicatiu de preinscripció.

Una vegada assignat el nivell, s'ha d'escollir horari, pas previ i necessari per al sorteig de places. En cas de no haver escollit horari, es quedarà fora del procés d'adjudicació. Finalment, s'ha de consultar si s'ha obtingut plaça per fer la matrícula de nou alumne.

La preinscripció i matrícula es fan telemàticament seguint les pautes i calendari

Documentació per al test de nivell: DNI o Passaport, original - Horaris test de Nivell: consultar a la pàgina web del centre

C1: Totes les persones que vulguin fer C1 han de fer preinscripció. A més, qui no hagi aprovat el Certificat de Nivell Avançat en una EOI durant el mateix any, haurà de fer una prova d'ordre.

Documentació per poder formalitzar la matrícula a l'escola:

DNI, NIE o Passaport original i fotocòpia.
Certificació per l'exempció del test de nivell, original i fotocòcia ( si s'escau).
Document acreditatiu per reducció o exempció de taxes i preus públics, original i fotocòpia ( si s'escau).
Els menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma s'ha cursat a l'ESO com a primera llengua estrangera, original i fotocòpia.

C1

Preinscripció als ensenyaments d’idiomes de nivell C1
impartits a les escoles oficials d’idiomes (anglès, francès, italià i alemany)
Curs 2018-2019

La preinscripció es pot fer des del 3 de setembre, a les 9.00 h
fins al 6 de setembre, de manera presencial fins a les 14.00 h i online fins a les 15.00h

Taxes i preus públics 2018-2019

Preus públics per a 1r, 2n i C1 ( Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)

Matrícula oficial 275e + 30,00€*
Matrícula oficial repetidors: 357,50€ + 30,00€*
Matrícula repetidors 2a vegada: 495,00€ + 30,00€*
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 30,00€
Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
Consultar altres bonificacions i exempcions

Taxes oficials per a 3r, 4t i 5è (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)

Matrícula oficial: 286,00€ + 30,00€*
Matrícula oficial repetidors: 371,80€ + 30,00€*
Matrícula repetidors 2a vegada: 514,80€ + 30,00€*
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial : 50% de descompte + 30, 00€*
Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta + 30,00€*
Consultar altres bonificacions i exempcions

*30,00€ d'aportació de l'alumnat per a poder gaudir de:

totes les activitats complementàries (conferències, xerrades, ajuts a sortides..)
material complementari (fotocòpies, prèstec..).

X