Més informació

Telèfon: 972 58 49 29

Correu: eoibanyoles@xtec.cat


Horari de secretaria

De dilluns a dijous de 15:00h a 20:30h Divendres de 9:00h a 13:00h

Gestions administratives

Canvis d'horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial, no s’admetran canvis en l’horari assignat, si no és per causes degudament justificades.

L’imprès de sol·licitud ha d’anar sempre acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia de matrícula) i justificants (certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.)

El període de presentació de canvi d'horari és durant la primera quinzena d'octubre. En finalitzar el termini, la direcció resoldrà totes les sol·licituds i farà arribar la resolució a l'interessat.

Permanència en els estudis

En els cursos de règim oficial presencial l'alumnat podrà matricular-se cada curs un màxim de dues vegades, sempre i quan no superi el doble dels cursos de què consta el nivell.

- Nivell Bàsic (A1 i A2)
- Nivell Intermedi (B1)
- Nivell Intermedi (B2.1 i B2.2)
- Nivell Avançat (C1)
- Nivell Avançat (C2.1 i C2.2)

Per cursar per tercera vegada primer o quart, l'alumnat haurà de sol·licitar-ho a la direcció que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumnat en la seva sol·licitud.

L'alumnat que accedeix directament a segon o a cinquè el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals que ha de valorar la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més a l'alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

El termini de sol·licitud serà durant la primera quinzena de juliol.

Drets d'imatge alumnat i menors

En formalitzar la matrícula a l'escola, caldrà portar aquest imprès signat i entregar-lo a secretaria. L'alumnat menor d'edat haurà de portar aquest imprès signat pel pare/mare o tutor/a legal.

Justificant de faltes, menors

L'alumnat menor d'edat ha de justificar les faltes d'assistència amb l'imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat pel pare/mare o tutor/a legal.

Renúncia de convocatòria

L’alumne/a oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació a un idioma fins el dia 30 del mes de novembre (horari de secretaria).

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

Els curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

Certificats

Un cop superada la prova del Nivell A2 o del Nivell B1, l’alumnat obté el certificat sense haver de sol·licitar-lo. Es pot recollir a la secretaria de l'escola a partir de la segona quinzena de juliol. Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el registre de certificats. Si no és possible venir personalment, es pot autoritzar una altra persona omplint el document d'autorització que trobareu al començament del llistat o clicant aquí i portant una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del certificat.

Un cop superada la prova del Nivell B2 o del Nivell C1, i prèvia sol·licitud a la secretaria del centre i pagament de taxes per part de l’alumne/a, el Departament d’Educació expedirà el títol corresponent. La documentació que cal presentar és la següent:

- DNI, NIE o passaport
- Imprès que us serà lliurat a secretaria
- Carnet de família nombrosa i/o monoparental en vigència, si escau.
- Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, si escau

Si no és possible venir personalment, es pot autoritzar una altra persona omplint el document d'autorització que trobareu al començament del llistat i portant una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del certificat.

Taxes d'expedició
Un cop feta la tramitació a l'EOI, l'import s’ha de fer efectiu a través de CaixaBank i s’ha de retornar el resguard amb el justificant de pagament a l'escola.
Podeu consultar les taxes d'expedició de títols acadèmics i professionals clicant aquí.

Trasllat d'expedient

Trasllats d'expedients a altres EOIs

Entrades: els alumnes procedents d’una altra escola que vulguin matricular-se a l’EOI Banyoles s'hauran de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça demanar el trasllat d'expedient a l'EOI d’origen.

Sortides: els alumnes de l’EOI Banyoles que vulguin matricular-se en una altra EOI s’hauran de preinscriure a l'EOI de destí, fer el sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l'EOI de Banyoles.

Trasllats de matrícula viva a altres EOIs

Entrades: els alumnes matriculats a una altra EOI que vulguin traslladar-se a l’EOI de Banyoles, podran fer trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que hi hagi plaça vacant en el nivell i horari desitjat.

Sortides: els alumnes de l’EOI de Banyoles que vulguin traslladar-se a una altra EOI podran sol·licitar un trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que l'escola de destinació ho autoritzi.

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el 30 d'abril.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre.

La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. l'EOI de destinació tramitarà d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats. NOTA: No es podrà tenir més d'un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l'anul·lació d'ambdós expedients.

Instància general

Aquest model és vàlid per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Beques del Departament d'Ensenyament

Clicant aquí podreu consultar les diferents modalitats d'ajuts i beques de la Generalitat de Catalunya.

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC)

Clicant aquí podreu consultar les beques que ofereix el MEC dins la convocatòria general per a estudis postobligatoris.

X