Més informació

Telèfon: 972 58 49 29

Correu: eoibanyoles@xtec.cat


Horari de secretaria

De dilluns a dijous de 15:00 h a 20:30 h i divendres de 9:00 h a 13:00 h.

Gestions administratives

ÍNDEX

Canvi d'horari

Permanència en els estudis

Drets d'imatge alumnat i menors

Justificant de faltes per a menors

Renúncia de convocatòria

Certificat

Trasllat d'expedient

Trasllat de matrícula viva a altres EOIs

Alumnes amb necessitats específiques

Reclamacions sobre les qualificacions

Instància general

Beques del Departament d'Educació

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC)

 

Canvi d'horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial, no s’admetran canvis en l’horari assignat, si no és per causes degudament justificades.

L’imprès de sol·licitud ha d’anar sempre acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia de matrícula) i justificants (certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.)

El període de presentació de canvi d'horari és durant la primera quinzena d'octubre. En finalitzar el termini, la direcció resoldrà totes les sol·licituds i farà arribar la resolució a l'interessat.

 

Permanència en els estudis

Dins de cada nivell, l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

- Nivell Bàsic (cursos A1 i A2): es podrà matricular dins d'aquest nivell un màxim de 4 vegades.

- Nivell Intermedi (curs B1): es podrà matricular dins d'aquest nivell un màxim de 2 vegades.

- Nivell Intermedi (cursos B2.1 i B2.2):  es podrà matricular dins d'aquest nivell un màxim de 4 vegades.

- Nivell Avançat (curs C1):  es podrà matricular dins d'aquest nivell un màxim de 2 vegades.

- Nivell Avançat (cursos C2.1 i C2.2): es podrà matricular dins d'aquest nivell un màxim de 4 vegades.

Si s'ha accedit directament a A2 o B2.2, es podrà matricular dins d'aquest curs un màxim de 2 vegades.

En cas de renúncia durant l'any acadèmic, el curs no computarà a efectes de repeticions.

En situacions excepcionals que ha de valorar la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més a l'alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

El termini de sol·licitud serà durant la primera quinzena de juliol.

 

Drets d'imatge alumnat i menors

En formalitzar la matrícula a l'escola, caldrà portar aquest imprès signat i entregar-lo a secretaria. L'alumnat menor d'edat haurà de portar aquest imprès signat pel pare/mare o tutor/a legal.

 

Justificant de faltes per a menors

L'alumnat menor d'edat ha de justificar les faltes d'assistència amb l'imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat pel pare/mare o tutor/a legal.

 

Renúncia de convocatòria

L’alumne/a oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació a un idioma fins el dia 30 del mes de novembre (horari de secretaria).

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. Els curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

Certificats

Un cop superada la prova del Nivell A2 o del Nivell B1, l’alumnat obté el certificat sense haver de sol·licitar-lo. Es pot recollir a la secretaria de l'escola a partir del 15 de juliol. Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el registre de certificats. Si no és possible venir personalment, es pot autoritzar una altra persona omplint el document d'autorització que trobareu al començament del llistat o clicant aquí i portant una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del certificat.

Una vegada superada la prova del Nivell B2 o del Nivell C1, es pot demanar una certificació acadèmica gratuïta a la secretaria del centre a partir del 15 de juliol. En cas de voler disposar del títol, s'haurà de sol·licitar també a la secretaria de l'escola a partir del 15 de juliol. Quan l'alumne/a  hagi fet efectiu el pagament de les taxes corresponents, el Departament d'Educació procedirà a la seva expedició. La documentació que cal presentar és la següent:

- DNI, NIE o passaport
- Imprès que us serà lliurat a secretaria
- Carnet de família nombrosa i/o monoparental en vigència, si escau.
- Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, si escau

Si no és possible venir personalment, es pot autoritzar una altra persona omplint el document d'autorització que trobareu al començament del llistat i portant una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del certificat.

Taxes d'expedició
Un cop feta la tramitació a l'EOI, l'import s’ha de fer efectiu a través de CaixaBank i s’ha de retornar el resguard amb el justificant de pagament a l'escola.
Podeu consultar les taxes d'expedició de títols acadèmics i professionals clicant aquí.

 

Trasllat d'expedient

Trasllats d'expedients a altres EOIs

Entrades: els alumnes procedents d’una altra escola que vulguin matricular-se a l’EOI Banyoles s'hauran de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça demanar el trasllat d'expedient a l'EOI d’origen.

Sortides: els alumnes de l’EOI Banyoles que vulguin matricular-se en una altra EOI s’hauran de preinscriure a l'EOI de destí, fer el sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l'EOI de Banyoles.

 

Trasllats de matrícula viva a altres EOIs

Entrades

Els alumnes matriculats a una altra EOI que vulguin traslladar-se a l’EOI de Banyoles, podran fer trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que hi hagi plaça vacant en el nivell i horari desitjat.

Sortides

Els alumnes de l’EOI de Banyoles que vulguin traslladar-se a una altra EOI podran sol·licitar un trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que l'escola de destinació ho autoritzi.

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el 30 d'abril.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre.

La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. l'EOI de destinació tramitarà d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats. NOTA: No es podrà tenir més d'un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l'anul·lació d'ambdós expedients.

 

Alumnes amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'avaluació.

L’alumnat oficial ha d'omplir la sol·licitud d'adaptació d'examen, que podeu trobar clicant aquí, i aportar els documents següents:

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'informi del grau de la discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial;

b) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent en què s'informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau;

c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Educació durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

Caldrà especificar el tipus d'adaptació requerida: temps extra, taula, auriculars, ordinador, ampliació examen, etc.

Es pot fer arribar aquesta documentació a la secretaria de l'escola o al correu de l'escola:

eoibanyoles@xtec.cat

Data límit per a l'alumnat oficial: dilluns 7 de març de 2022

 

Reclamacions sobre les qualificacions

En cas de no estar d'acord amb els resultats del curs obtinguts, es recomana consultar-ho primer amb el professorat. Si el desacord no es pot resoldre per aquesta via, es podrà formalitzar una reclamació. Caldrà fer-ho omplint la instància general i fer-la arribar a l'escola. Les sol·licituds de reclamacions s'hauran de presentar durant els tres primers dies hàbils després de la publicació dels resultats.

Instància general

Aquest model és vàlid per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Beques del Departament d'Educació

Clicant aquí podreu consultar les diferents modalitats d'ajuts i beques de la Generalitat de Catalunya.

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC)

Clicant aquí podreu consultar les beques que ofereix el MEC dins la convocatòria general per a estudis postobligatoris.

X