Més informació

Telèfon: 972 58 49 29

Correu: eoibanyoles@xtec.cat


Horari de secretaria

De dilluns a dijous
de 15:00 a 20:30 h i
divendres
de 9:00 a 13:00 h

Gestions administratives

Canvis d'horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial, no s’admetran canvis en l’horari assignat, si no és per causes degudament justificades.

L’imprès de sol·licitud ha d’anar sempre acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia de matrícula) i justificants (certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.)

El període de presentació de canvi d'horari és durant la primera quinzena d'octubre. En finalitzar el termini, la direcció resoldrà totes les sol·licituds i farà arribar la resolució a l'interessat.

Convocatòria addicional

En casos excepcionals a valorar , la direcció podrà autoritzar la repetició d'un curs més en règim oficial presencial.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell (Bàsic, Intermedi o Avançat). El termini de sol·licitud serà durant la primera quinzena de juliol.

Drets d'imatge alumnat i menors

En formalitzar la matrícula a l'escola, caldrà portar aquest imprès signat i entregar-lo a secretaria. L'alumnat menor d'edat haurà de portar aquest imprès signat pel pare/mare o tutor/a legal.

Justificant de faltes, menors

L'alumnat menor d'edat ha de justificar les faltes d'assistència amb l'imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat pel pare/mare o tutor/a legal.

Renúncia de convocatòria

L’alumne/a oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació a un idioma fins el dia 30 del mes de novembre (horari de secretaria).

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

Els curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Sol·licitud de certificat

Els alumnes que han superat el nivell Bàsic i Intermedi obtenen el certificat sense haver de sol·licitar-lo. Es pot recollir a la secretaria de l'escola a partir de juliol.  Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment, es pot autoritzar una altra persona omplint el document d'autorització que trobareu al començament del llistat.

Nivell Avançat i C1

Els títols de Nivell Avançat i C1 del curs s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació (original i fotocòpia):

Documentació:

  • DNI, NIE o passaport
    Imprès que us serà lliurat a secretaria (pot venir una altra persona en representació vostra sempre que sàpiga les vostres dades: nom i cognoms, adreça, data de naixement, municipi de naixement, etc.)
    Carnet de família nombrosa i/o monoparental en vigència, si escau.
    Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, si escau

Taxes d'expedició

Un cop feta la tramitació a l'EOI, l'import s’ha de fer efectiu a través de LA CAIXA i s’ha de retornar el resguard amb el justificant de pagament a l'escola.

Trasllat d'expedient

Trasllats d'expedients a altres EOIs

Entrades: els alumnes procedents d’una altra escola que vulguin matricular-se a l’EOI Banyoles s'hauran de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça demanar el trasllat d'expedient a l'EOI d’origen.

Sortides: els alumnes de l’EOI Banyoles que vulguin matricular-se en una altra EOI s’hauran de preinscriure a l'EOI de destí, fer el sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l'EOI de Banyoles.

Trasllats de matrícula viva a altres EOIs

Entrades: els alumnes matriculats a una altra EOI que vulguin traslladar-se a l’EOI de Banyoles, podran fer trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que hi hagi plaça vacant en el nivell i horari desitjat.

Sortides: els alumnes de l’EOI de Banyoles que vulguin traslladar-se a una altra EOI podran sol·licitar un trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que l'escola de destinació ho autoritzi.

El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l'últim dia lectiu del mes de febrer.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre.

La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. l'EOI de destinació tramitarà d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.NOTA: No es podrà tenir més d'un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l'anul·lació d'ambdós expedients.

Instància general

Aquest model és vàlid per fer qualsevol sol·licitud al centre.

X